Wat bied ik aan?

Intervisie
Het doel van intervisie is het ontwikkelen van  professionele vaardigheden door het gestructureerd bespreken van praktijksituaties/casuïstiek met collega’s. Intervisie bevordert de gezamenlijkheid en de collegialiteit en leidt tot inzicht in het eigen handelen.
Ik maak gebruik van de CREA-methode (Collectieve Reflectie en Eigen Actie).
Tijdens de intervisiebijeenkomsten bevragen de deelnemers elkaar over voor hen uitdagende situaties op de werkvloer. Ik moedig de deelnemers aan om open vragen te stellen, zonder oordeel. Ik draag er zorg voor dat de vragen niet alleen gaan over wat zichtbaar is, maar ook wat zich afspeelt in de denk-en gevoelswereld van de deelnemers.  Hierbij vind ik het belangrijk om een veilige ruimte te creëren waarin de deelnemers zich kwetsbaar durven op te stellen. Dit is een voorwaarde om goed en kritisch te kunnen reflecteren op het eigen handelen en met de verkregen inzichten daadwerkelijk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk. Op deze wijze kan het professionele en soms ook persoonlijke functioneren verbeterd worden.

Bij intervisie staat het verkrijgen van zelfinzicht centraal en niet het vinden van een praktische oplossing

Meer informatie over de CREA-methode vindt u hier: CREA methode

Tot nu toe heb ik ervaring met het begeleiden van intervisie voor apothekers, apothekersassistenten, docenten en studenten, maar andere doelgroepen zijn ook mogelijk. Een intervisiegroep bestaat uit collega’s die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied maar op verschillende werkplekken.

Individueel coachtraject
Uitgangspunt van de individuele trajecten is de wens van de cliënt om zich persoonlijk en/of professioneel te ontwikkelen. Tijdens de intake besteed ik veel aandacht aan het goed formuleren van de coachvraag (Hoe kan ik…., wat wil ik… wie ben ik?)

Periodes van twijfel en niet-weten zijn vaak voorbodes van een nieuw revolutionair inzicht

In de daarop volgende gesprekken staat deze vraag centraal en wordt zo nodig bijgesteld. Samen met de cliënt probeer ik antwoord te vinden op die vraag en gaan we op zoek naar inzichten die het startpunt kunnen zijn van een gedragsverandering en een daarbij behorend plan van aanpak. Vervolgens bied ik hulp bij het daadwerkelijk uitvoeren van deze gedragsverandering door de voortgang te monitoren en te reflecteren op situaties die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de cliënt.
Tijdens de coachbijeenkomsten creëer ik ruimte voor het in alle rust beantwoorden van vragen, ook als de cliënt niet direct een antwoord heeft.
Ik luister zonder oordeel, volg met aandacht en houd een spiegel voor door regelmatig te benoemen wat mij opvalt, wat ik zie en hoor.  
Belangrijke waarden voor mij zijn autonomie, verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap.

Op elk moment van ons bestaan hebben we beschikking over een enorm potentieel

Thema’s waarmee ik eerder met cliënten aan de slag ben gegaan zijn: ontwikkelen van assertiviteit, hanteren van stress, aangeven van grenzen, balans vinden tussen ratio en gevoel en het makkelijker leren maken van keuzes.